Masa Server : 02/08/2015 04:13:47
Sidang : 2013/2014
Semester : 2
Tarikh mula daftar kursus : 04/02/2014 08:00:00
Tarikh tamat daftar kursus : 11/02/2014 12:00:00

PERHATIAN / ATTENTION

Ujian Teori bagi bagi semua kursus Teras Sukan akan diadakan pada waktu pejabat seperti maklumat berikut:

Theory Test for all courses of Core Sports with duration of 1 hour will be held during office hours. Following are related information:

Tarikh/Date: 27, 28, 29 dan 30 April 2014

Waktu/Time: 9:00 am – 12:00 pm

(Pelajar pilih slot 1 jam ujian sahaja/Student selects an hour test slot only)

Tempat/Location: Makmal Multimedia A PPSK/Multimedia Lab A PPSK


 

 

 

(Abaikan maklumat di bawah)

PERHATIAN

PENDAFTARAN KURSUS RANCANGAN KOKURIKULUM  

SEMESTER II, SIDANG AKADEMIK 2013/2014

CO-CURRICULUM COURSE REGISTRATION 

SEMESTER 2, ACADEMIC SESSION 2013/2014

 

Sukacita dimaklumkan bahawa aktiviti pendaftaran secara dalam talian bagi semua kursus Rancangan Kokurikulum Kampus Kesihatan bagi Semester 2, Sidang Akademik 2013/2014 akan dibuka seperti maklumat berikut:

Please be informed that the online registration for all co-curriculum courses in Health Campus for Semester II, Academic Session 2013/2014 will be made available as per details below:

 

Tarikh pendaftaran: 17 Feb. – 27 Feb. 2014 (Bermula: 2:30 ptg.)

Date of registration: 17 Feb. – 27 Feb. 2014 (Starting form: 2:30 pm.)

Tarikh pendaftaran DENGAN kuota pusat pengajian: 17 Feb. – 19 Feb. 2014 (Sehingga jam 2:00 ptg.)

Date of registration WITH SCHOOL QUOTA: 17 Feb. – 19 Feb. 2014 (Not later than 2:00 pm.)

Tarikh pendaftaran TANPA kuota pusat pengajian: 19 Feb. (Mulai jam ~ 2:30 ptg.) – 27 Feb. 2014

Date of registration WITHOUT SCHOOL QUOTA: 19 Feb. (Start from ~ 2:30 pm) – 27 Feb. 2014

 

URL portal Campus Online (E-Daftar):   https://campusonline.usm.my/

The Campus Online portal (E-Registration):   https://campusonline.usm.my/

                                             

1. Sila ambil perhatian bahawa tarikh pendaftaran dengan kuota pusat pengajian ditetapkan selama tiga (3) hari sahaja.

Please note that the date of registration with the school quota fixed for three (3) days only.

 

2. Sila gunakan ID login untuk portal Sistem Pendaftaran Kursus kokurikulum (user name & password) yang sama seperti anda gunakan bagi pendaftaran dalam talian pada semester yang lepas. Bagi pelajar tahun pertama, ID login telah dimaklumkan semasa taklimat kokurikulum Minggu Siswa Lestari.

Please use the same login ID (username & password) which you have used to access the Co-curriculum Course Registration System in previous semester. For year 1 students, your login ID for course registration is as mentioned in the co-curriculum briefing session during the orientation week (Minggu Siswa Lestari).

 

3. Senarai kursus serta maklumat berkaitan penawaran kursus (jadual, maklumat penilaian kursus dsb.) boleh dirujuk di laman web Pusat Rancangan Kokurikulum Kampus Kesihatan di URL:     www.kck.usm.my/pkkk

The list of courses and related information (course schedules, assessments, registration requirement and etc.) can be referred at the Centre for Co-curriculum Programmes website (The URL:     www.kck.usm.my/pkkk    )

 

4. Rancangan pengajaran (sinopsis, silibus, kerjakursus dsb.) boleh dimuat simpan dari portal Sistem Pendaftaran Kursus ini.

Lesson plan (synopsis, syllabus, coursework and etc.) can be downloaded from the Co-curriculum Course Registration System portal.

 

5. Sebarang MASALAH akses atau jika anda TERLUPA ID login atau anda MASIH BELUM MEMILIKI ID login, sila berjumpa dengan EN AHMAD SHAHIR ATAU EN NORBASUDI MUHAMAD NOR di PEJABAT AM PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS KESIHATAN pada waktu pejabat.   

If you encounter any registration problems such as FORGOTTEN or DO NOT HAVE any Login ID, please contact Mr AHMAD SHAHIR or Mr NORBASUDI at Centre for Co-curriculum Programmes office during office hours.

 

 

Sekian, terima kasih

With best regards

 

 

NOR AZMI ZAINAL

Penyelaras, Pusat Rancangan Kokurikulum Kampus Kesihatan

Co-ordinator, Centre for Co-curriculum Programmes, Health Campus

Sila klik untuk paparan senarai terkini
Senarai Pendaftaran Terkini

Untuk DAFTAR/GUGUR/KEMASKINI Kursus, Sila LOGIN

LOGIN
Username
Password